เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
   
  การศึกษา
   
โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน
1
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน
1
แห่ง
ระบบเสียงตามสาย
จำนวน
8
แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
จำนวน
1
แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จำนวน
3
แห่ง
     
  สถาบันและองค์กรศาสนา
   
วัด/สำนักสงฆ์
จำนวน
3
แห่ง
ศาลเจ้า
จำนวน
1
แห่ง
     
  การสาธารณสุข
   
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
จำนวน
1
แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
จำนวน
2
แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จำนวน
3
แห่ง
อัตราการใช้ส้วมซึม
จำนวน
100
เปอร์เซนต์
     
  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม
   

          ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือน 8 ประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรชายที่มีอายุเข้าเกณฑ์ อุปสมบทจะนำบุตรไปบวชที่ วัดในท้องถิ่นหรือวัดใกล้เคียง  เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างน้อย 1 พรรษา บางครอบครัวผู้หญิงที่บนบานเอาไว้จะบวช (ชี) แก้บนหรือบวชด้วยศรัทธา 3 วัน 5 วัน ก็จะถือโอกาสบวชถือศีล ในช่วง นี้

               ประเพณีวัดสารท เดือน 10 ถือปฏิบัติด้วยศรัทธามาแต่ดึกดำบรรพ์ โดยถือคติว่าปลายเดือน 10 ของแต่ละปี เป็นระยะที่พืชพันธุ์ธัญญาหารในท้องถิ่นออกผลในช่วงที่ชาวเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรชื่นชมยินดี ช่วงหนึ่งพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นนิยมนำขนมพอง ลา ไปทำบุญบังสกุล ตามพิธีทางพุทธศาสนา อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย พี่น้อง ลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานญาติพี่น้องที่ไปอยู่ที่อื่นจะพากันกลับบ้านเพื่อทำบุญร่วมกันถือเป็นวันรวมญาติ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จัดงานเดือน 10 ยิ่งใหญ่ที่สุด
   

           ประเพณีลอยกระทง (วันเพ็ญเดือน 12 ) บางแห่งเรียกว่าลอยโคม มีการจัดดอกไม้ ธูปเทียน ตัดผม ตัดเล็บมือ เล็บเท้าและสตางค์ใส่ลงในกระทง หรือแพหลายรูปแบบลงลอยน้ำ เชื่อกันว่าถ้ากระทงลอยไปไกลชีวิตจะราบรื่น ถ้ากระทงคว่ำเชื่อว่าเป็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี
วัฒนธรรมและประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือขาดการสืบทอด            วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนมีมากมายหลายอย่าง บางอย่างสามารถอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อๆกันมาได้ แต่บางอย่างขาดการสืบทอด การเปลี่ยนแปลงและขาดหายไป ด้วยเหตุบ้านเมืองเจริญขึ้นและทันสมัยมีการใช้วัสดุสำเร็จรูปกลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไป ประเพณีต่างๆ ที่ขาดการสืบทอดเช่น
-  การเล่นสะบ้าในวันสงกรานต์
-  กาหลอในงานศพ
-  รำโทนต่างๆ
-  การว่าเพลงบอกในเทศกาลสงกรานต์
-  มโนราห์โรงครู
-  การก่อเจดีย์ทราย
-  การทำขวัญข้าว
-  การไถนาด้วยวัว ควาย

     
  การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
    รูปแบบดั้งเดิม
              เป็นกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่ชิดติดกันหลายๆหลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านเครือญาติ ลักษณะบ้านเรือนเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ปูด้วยกระดานหรือฟาก กั้นด้วยไม้หรือจาก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องซีเมนต์หรือมุงด้วยจากตามมาตรฐานของครอบครัว
    รูปแบบใหม่
               กลุ่มบ้านเริ่มกระจัดกระจายไปอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและใกล้เส้นทางคมนาคมเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นบ้านไม้ และบ้านชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ส่วนใหญ่มุงกระเบื้องลอนทั้งนั้น
    วัฒนธรรมและประเพณีที่ดำรงรักษาไว้หรืออนุรักษ์ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
              วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นในชุมชน โดยเฉพาะตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือเป็นทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลดอนตรอ ตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีโดยตลอด ดังนี้
              ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กลุ่มชนในเขตตำบลดอนตรอ นิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด หรือจุดนัดหมายและร่วมจัดงานรื่นเริงต่างๆเพื่อความสุข ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
              ประเพณีวันมาฆบูชา  (วันเพ็ญเดือน 3) พุทธศาสนิกชนในเขตตำบลดอนตรอ จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัดโดยพร้อมเพรียงกัน
              ประเพณีวันสงกรานต์เดือน 5 ชาวบ้านเรียกกันว่า “วันว่าง” ถือเป็นวันกตัญญูผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ  ผู้ที่เราเคารพนับถือ  ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย นิยมไปอาบน้ำและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ มอบของขวัญ ทำบุญเลี้ยงพระ จำเริญอายุผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของพวกหนุ่มสาวเป็นการสนุกสนานวันหนึ่งด้วย
               ประเพณีวันวิสาขบูชา  (วันเพ็ญเดือน 6) พุทธศาสนิกชนนิยมนำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัดและประเพณีอีกอย่างหนึ่ง คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีสืบทอดกันมาช้านานโดยพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดผ้าขาว ผ้าเหลือง ผ้าแดง แล้วแห่แหนช่วยกันจับชายผ้าเดินตามถนนเป็นขบวนนำเข้าสู่วัดพระธาตุ แล้วเอาผ้าโอบฐานเจดีย์พระบรมธาตุ ประชาชนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลดอนตรอจะเข้าร่วมขบวนแห่เป็นประจำทุกปี
   

          ระบบการช่วยเหลือกัน ในท้องถิ่นตำบลดอนตรอ มีธรรมเนียมหลายอย่างแสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน เพราะสภาพความเป็นอยู่เต็มไปด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อบ้านผู้ใดตกทุกข์ได้ยากก็มักจะเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางไม่ทอดทิ้งให้ฝ่าฟัน อุปสรรคด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยว  กิจกรรมในระบบนี้จะเป็นไปในรูปของการไหว้วานหรือออกปาก คล้ายคลึงกับการลงแขกของภาคกลาง เช่น ออกปากไถนา ออกปากดำนา ออกปากเกี่ยวข้าว และออกปากหามเรือน เป็นต้น