เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สำนักงานปลัดฯ

นายณรงค์  สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสาโรจน์ แสงดำ
นายปภาณ บวรธนสาร
นายสมชาย ดวงมุสิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอนงค์ รัตนะ
นางสาวหนึ่งฤทัย วัฒนศรี
นางณัฐลภัส  คลิ้งทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์  จิตเขม้น


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางอันธิการ์  พูนพนัง

นางสาวนันชนก  สมวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรูญ  สุขเกื้อ
นายสรายุทธ  สุขไกร
นายนพดล  หนูหมื่น
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมหมาย วงค์โคทอง
นางจุฑามาศ  ชิณวงศ์
นายวิชัย  นาคแก้ว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
 
 

นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
 

ครู
 

หัวหน้า ศพด.บ้านยางยวน
 
 
นางกานดา  กัมปา
นางอุบลวรรณ ตัวตั้ง
ครู คศ.2
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

นางกานติศา แก้วบรรจง
 

ครู
 

 

หัวหน้า ศพด.ทต.ดอนตรอ

 

นางประทุม ทองเสมอ
นางรานีย์ เสนทองแก้ว
นางอภิชญา ทองเสมอ
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก