เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สำนักงานปลัดฯ

นายสุพรชัย  ทองเสมอ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสาโรจน์ แสงดำ
นายปภาณ บวรธนสาร
นายสมชาย ดวงมุสิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอนงค์ รัตนะ
นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย
นางณัฐลภัส  คลิ้งทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอันธิการ์  พูนพนัง
-ว่าง-
นายนพดล  หนูหมื่น
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจรูญ  สุขเกื้อ
นายสรายุทธ  สุขไกร
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นางจุฑามาศ  ชิณวงศ์
นายวิชัย  นาคแก้ว
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
 
 

นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
 

ครู
 

หัวหน้า ศพด.บ้านยางยวน
 
 
ว่าง
นางอุบลวรรณ ตัวตั้ง
ครู
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

นางกานติศา แก้วบรรจง
 

ครู
 

 

หัวหน้า ศพด.ทต.ดอนตรอ

 

นางประทุม ทองเสมอ
นางรานีย์ เสนทองแก้ว
นางอภิชญา ทองเสมอ
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก