เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 4 ม.ค. 2565 ]37
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ม.ค. 2563 ]132
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 21 พ.ย. 2562 ]135
4 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 มิ.ย. 2562 ]127
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์กับผลประโยชน์ส่วนรวม บทที่ 1 นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 ม.ค. 2562 ]129
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 10 ม.ค. 2562 ]133
7 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 9 ม.ค. 2562 ]122
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 28 ธ.ค. 2561 ]126
9 ข้อบังคับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 27 ธ.ค. 2561 ]133
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ย. 2561 ]134
11 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 12 ม.ค. 2561 ]128
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 16 มี.ค. 2560 ]119
13 แจ้งการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาล [ 16 มี.ค. 2560 ]126
14 แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 16 มี.ค. 2560 ]130
15 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 12 พ.ย. 2558 ]124