เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล


  
 
นายภิรมย์  ประทุมทอง
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
นายสุริยะ  เสนปิ่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
นางนุชรี  สุดแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
นางพรพิศ  รัตนบุษย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ  เขต 1
นายวิสุทธิ์  ชูดำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2


นายเดชวิทย์  อินทร์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
นายสุรชัย  คงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
   
 นายศุภชัย  แสงสูง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
 นายศรายุทธ  หยูทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
   
นายสิทธิชัย  ขนานคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
นายวิเชียร  เนียมเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
 นายนฤเดช  บัวดำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
 นายอนุรักษ์  ศรีไสยเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2