เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนุชรี สุดแก้ว
ปลัดเทศบาล
นายสุพรชัย ทองเสมอ
นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก
นายไพฑูล มานพพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง