เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

กองคลัง

นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพักตร์พิมล  แซ่จิ้ว
นางสาวษศิรินทร์ สุวรรณไชย
นางสาวอุดมลักษณ์  แซ่หลิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา  พูนพนัง
นางสาวพิราวรรณ คล้ายดำ
นางสาววัชรี หมวดพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายเสมา  สุวรรณ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้