เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

คณะผู้บริหาร


นายวัชร  สุขเกื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
081-958-2379
นายสุนทร  เกิดศรีเหล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
081-797-1264
นายณัฐวุฒิ  ภู่พันธ์ตระกูล
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
090-489-2689