เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  4  ตำบล  ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร
อาณาเขตพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ มีอาณาเขตพื้นที่  ประมาณ  20.64  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  11,450  ไร่
เขตการปกครอง
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ

ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง   ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
  ทิศใต้ ติดต่อกับ

ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   เขตตำบลชะมา อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเชียรเขา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลสวนหลวง  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
 
 
1.
บ้านชะเมา - สำทำ เชาวลิตร     สุขเกื้อ (กำนัน)  
 
2.
บ้านประดู่โพรง นายนพดล   ขนานคล้าย  
 
3.
บ้านดอนตรอ นายสุพจน์   สุขเกื้อ  
 

4.

บ้านทุ่งคา นางสมศรี    ดวงสุวรรณ์  
 
5.
บ้านยางยวน นายสมโภชน์    หยูทอง  
ประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น  5,689  คน  แยกเป็น ชาย 2,826 คน  หญิง 2,863  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 275.63 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,566 ครัวเรือน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ: กุมภาพันธ์ 2554 )
ข้อมูลประชากร
หมู่ที่
จำนวน
เด็กจบแล้ว
คนโสดไป
ผู้เฒ่า
เด็กวัย
60ปีขึ้นไป
ตกงานอยู่
สมาชิก
ช่วยงานบ้าน
ทำงานต่าง
(คน)
 
เรียน
ทำงานไม่ได้
บ้าน(คน)
 
(คน)
(คน)
ถิ่น(คน)
(คน)
(คน)
1.
1,903
168
183
38
203
5
3
2.
913
30
33
42
105
4
1
3.
1.019
200
300
142
194
7
4
4.
780
32
20
42
106
6
5
5.
1,649
10
120
267
214
7
-
รวม
6,264
440
656
531
822
29
13