เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

คณะผู้บริหาร


นายวัชร  สุขเกื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
-ว่าง- -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
-ว่าง-
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
-ว่าง-
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ