เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

กองคลัง

นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวปัทมา พูนพนัง
นางสาวษศิรินทร์ สุวรรณไชย
นางสาวสุเมตตา สิงโหพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายเสมา สุวรรณ
นางสาวพิราวรรณ คล้ายดำ
นางสาววัชรี หมวดพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี