เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สำนักงานปลัดฯ

นายฆ้องคมน์  พลอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสาโรจน์ แสงดำ
นายปภาณ บวรธนสาร
นายสมชาย ดวงมุสิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอนงค์ รัตนะ
นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย
นางอันธิการ์ พูนพนัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลจ.)
นายประสิทธิ์ ชูดำ
นางสาววราภรณ์ วิทยอภิบาลกุล
นายสรายุทธ สุขไกร
นักการภารโรง (ลจ.)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล หนูหมื่น
-ว่าง-
นายณรงค์ หมู่หมื่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางลำเอียง ชูดำ
นายพงศ์ศักดิ์ สุขเกื้อ
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 

นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
 

ครูผู้ดูแลเด็ก
 

หัวหน้า ศพด. บ้านยางยวน
 
 
นางพรรณี เมทิโก
นางอุบลวรรณ ตัวตั้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 

นางกานติศา แก้วบรรจง
 

ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

หัวหน้า ศพด. เทศบาลตำบลดอนตรอ

 

นางประทุม ทองเสมอ
นางรานีย์ เสนทองแก้ว
นางอภิชญา ทองเสมอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก