เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และงิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ