เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
ึูคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าวิชาชีพ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุขฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูประเภทอื่น
รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ