เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557
……………………………
               ด้วยเทศบาลตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. สื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา          จำนวน          271              รายการ  
                (รายการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
     งบประมาณทั้งสิ้น  285,600.-  บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)        
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
  1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุตามประเภทที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
  1. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล
ดอนตรอ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   3  มิถุนายน  2557 –  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2557  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลังของเทศบาลตำบลดอนตรอ และในวันที่  17  มิถุนายน    2557  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
      กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  18  มิถุนายน  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  3  มิถุนายน  2557 –  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075)366295 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ