เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคา 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
.........……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 (หมู่ที่ 5) 
ณ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ Ø 6นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 3 แรงม้า , ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ,อุปกรณ์และเดินท่อส่งน้ำ PVC. ขึ้นถังประปาจนสามารถใช้งานได้ดี และ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.- บาท ( สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 155,000.- บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 900.- บาท
2.โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 1-5 ตำบลดอนตรอ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ถมหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ (ปริมาตรหินคลุกรวม 904 ลูกบาศก์เมตร) และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ) ตามรายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1
1. ถนนนสายเหมืองลอย จำนวน 300 ลบ.ม.
2. ถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา จำนวน 260 ลบ.ม.
หมู่ที่ 2
1. ถนนสายหนำนายนงค์-หนำนายฟ่อง-บ้านนายวิวัฒน์ จำนวน 180 ลบ.ม.
หมู่ที่ 3
1. ถนนสายบ้านนายจบ-เขตหมู่ที่ 5 จำนวน 60 ลบ.ม.
หมู่ที่ 4
1. ถนนสายทุ่งคาพัฒนา จำนวน 52 ลบ.ม.
หมู่ที่ 5
1. ถนนซอย 3 จำนวน 52 ลบ.ม.
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 433,000.- บาท ( สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 216,500.- บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,300.- บาท

/3. โครงการ...

-2-
3. โครงการปรับปรุงถนนสายนายเฉลียว-นายเฉย หมู่ที่ 3 
ณ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ปรับปรุงถนนสายนายเฉลียว-นายเฉย โดยการลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 560 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 224 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 55,000.- บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวดบึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 437.50 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01) พร้อมลงหินคลุก และ และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท ( สองแสนบาทถ้วน) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600.- บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น) ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงิน 50 % ของงบประมาณ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ลำดับ โครงการ วันที่ เวลา
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 (หมู่ที่ 5) 3 กันยายน 2555 09.00 น.
2. โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 1-5 3 กันยายน 2555 10.00 น.
3. โครงการปรับปรุงถนนสายนายเฉลียว-นายเฉย หมู่ที่ 3 3 กันยายน 2555 11.00 น.
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวดบึ้ง หมู่ที่ 2 3 กันยายน 2555 13.00 น.
ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังคำชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข จะมาเรียกร้องสิทธิกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ ภายหลังมิได้ 


/กำหนด...

-3-
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 – ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ และในวันที่ 6 กันยายน 2555 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตร อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 366295 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ WWW.DONTRO.GO.TH

หมายเหตุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 ( หมู่ที่ 5 ) ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 366295 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ WWW.DONTRO.GO.TH


ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคา 4 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ