เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน  ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
 

                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน  ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
                   ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน  ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน  ๒๐๕,๗๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                                      ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
                                                           (นายวัชร  สุขเกื้อ)
                                                     นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ