เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5(แก้ไขวันประกาศ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่  ๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕6
……………………………
 
                    ด้วยเทศบาลตำบลดอนตรอ  จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕  ตำบลดอนตรอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                       ๑.๑ จ้างเหมาทำอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวนเด็กเล็ก 166 คน ๆ ละ ๖ บาท จำนวน  ๒46 วันทำการ (ระหว่างวันที่  ๑3  มกราคม  ๒๕๕6 – 10  มกราคม  ๒๕๕7) วงเงินงบประมาณ  ๒45,016  บาท
                            ๑.๒  จ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕  ตำบลดอนตรอ  จำนวนเด็กเล็ก ๑66 คน ๆ ละ ๑๓ บาท จำนวน  ๒46 วันทำการ (ระหว่างวันที่  ๑3  มกราคม  ๒๕๕6 – 10  มกราคม  ๒๕๕7) วงเงินงบประมาณ  530,868  บาท
                             งบประมาณรวมทั้งสิ้น    775,884.-  บาท
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
  1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
  1. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  2. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลดอนตรอ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   6  ธันวาคม  ๒๕๕5 –  ถึงวันที่  21  ธันวาคม               ๒๕๕5  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง ของเทศบาลตำบลดอนตรอ และในวันที่ 24  ธันวาคม  ๒๕๕5  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
/กำหนด...
-2-
          กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ ๒5  ธันวาคม  ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.             เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 800 บาท  ได้ที่ ที่ทำการเทศบาล        ตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่าง วันที่  6  ธันวาคม  ๒๕๕5 ถึงวันที่ ๒1  ธันวาคม  ๒๕๕5  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   (๐๗๕) ๓๖๖๒๙๕   ในวันและเวลาราชการ หรือ      ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH
 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5
 
 
 
        (นางนุชรี  สุดแก้ว)
   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่                                                                
                   นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
 


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5(แก้ไขวันประกาศ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ