เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ


โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบดอนตรอ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

สรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประจำปีงบประมาณ 2559
------------------------------
 
1. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านม งบประมาณ 59,250.- บาท 
   โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางยวน
2. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการต่อเนือง  งบประมาณ 26,600 บาท  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางยวน
3. โครงการชุมชนร่วมใจ โรงเรียน วัด รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค  ไข้เลือดออก งบประมาณ 45,000 บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
4. โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค งบประมาณ 21,800 บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
5. โครงการใส่ความรู้สู่การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ ร้านอาหารและแผงลอย งบประมาณ 25,000 บาท  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
6. โครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง/เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเชิงรุก โดย อสม. งบประมาณ 60,000 บาท  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
7. โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดในเกษตรกรพื้นที่  งบประมาณ 45,000.- บาท  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน                  
8. โครงการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ  30,000.- บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
9. โครงการอสม.จิตอาสา สื่อสายใยรักแห่งครอบครัว คน 3 วัย ส่งเสริมนมแม่ งบประมาณ  50,000.- บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
    เอกสารประกอบ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบดอนตรอ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ