เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ


โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบดอนตรอ ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

สรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประจำปีงบประมาณ 2560
------------------------------
1. โครงการชาวตำบลดอนตรอร่วมใจ ป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือกออก ปี 2560
งบประมาณจำนวน  53,800.- บาท  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางยวน
2. โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2560
งบประมาณ 50,500.- บาทถ้วน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
3. โครงการอบรมอย.น้อยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560  งบประมาณจำนวน 13,800.- บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
4. โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ปี 2560  งบประมาณจำนวน 11,300.-  บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
5. โครงการลูกน้อย เติบโตสดใส พัฒนาการสมวัยจิตใจเบิกบาน ปี2560
26,100 บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
6. โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด งบประมาณจำนวน 17,100.- บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางจิต งบประมาณจำนวน 17,300.- บาท โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน
8. โครงการพัฒนาคุณภาพอสม.ในการดูแลผู้สูงอายุปี 2560 งบประมาณจำนวน  41,400.- บาท โดยชมรมอสม.ตำบลดอนตรอ
9. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตรอ จำนวน  12,250.- บาท โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน
10. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตรอ จำนวน  9,050- บาท โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  252,600.- บาท


    เอกสารประกอบ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบดอนตรอ ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ