เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-366-295


หมายเลขโทรศัพท์คู่สายภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-366-295
หมายเลขโทรศัพท์คู่สายภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๗๗๒-๗๕๔, ๐๗๕-๗๗๒-๕๕๑
โทรสาร ต่อ ๑๑๖ (อัตโนมัติ)
  E-mail : dontro156@gmail.com
สำนักปลัดเทศบาล
ต่อ ๑๐๐ โอเปอเรเตอร์
ต่อ ๑๑๐ งานจัดการงานทั่วไป  /งานกิจการสภา
ต่อ ๑๑๑ งานธุรการ 
ต่อ ๑๑๒ งานการเจ้าหน้าที่  /งานสาธารณสุข
ต่อ ๑๑๔ งานนโยบายและแผน  /งานยาเสพติด  
ต่อ ๑๑๙ งานพัฒนาชุมชน  /งานสังคมสงเคราะห์
ต่อ ๑๔๐ งานส่งเสริมการเกษตร  /งานสิ่งแวดล้อม
ต่อ ๑๑๕ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  /งานการศึกษา
ต่อ ๑๐๖ ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
กองคลัง
ต่อ ๑๒๐ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ต่อ ๑๒๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ต่อ ๑๒๓ งานการเงินและบัญชี
ต่อ ๑๒๓ ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง
ต่อ ๑๓๐ งานธุรการกองช่าง  /งานซ่อมประปา
ต่อ ๑๓๒ งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และก่อสร้าง
ต่อ ๑๓๓ ผู้อำนวยการกองช่าง    เอกสารประกอบ

หมายเลขโทรศัพท์คู่สายภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ