เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้


ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 
1. ภาษีบำรุงท้องที่
                   ระยะเวลาชำระภาษี  มกราคม – เมษายนของทุกปี
          ◊ ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล              ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
                   (1) ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน                (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปีและชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี
                   (2) กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
          ◊ หลักฐานที่ต้องนำไป
                    (1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
                   (2) บัตรประจำตัวประชาชน
                   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
                   (5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี
          ◊ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน              ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
          ◊ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดมิเนียม หรือ              สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ ต่าง ๆ  หรือให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                   ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่กองคลัง กรอกรายละเอียด และ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี
                   ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลตำบลดอนตรอแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
          ◊ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
                    (1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
                   (2) บัตรประจำตัวประชาชน
                   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
                   (4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                   (5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
 
 
 
 
3. ภาษีป้าย
                   ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม – มีนาคมของทุกปี
          ◊ ภาษีป้ายที่ต้องชำระ คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา              ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
                   (1)  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                   (2)  ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
                   (3)  ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
          ◊  อัตราภาษีป้าย
                   (1)  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
                   (2)  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
                   (3)  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.
                                      -  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
                                      -  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
                   (4)  ป้ายตาม 1, 2, 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
          ◊ หลักฐานที่ต้องนำไป
                    (1) รูปถ่ายป้าย พร้อมวัดขนาดไปด้วย
                   (2) บัตรประจำตัวประชาชน
                   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
                   (4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
                   (5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา


    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ