เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

  
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
 
 
 

                   ด้วยเทศบาลตำบลดอนตรอ จะดำเนินการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมือง            ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ สำหรับป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชน
                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน               พ.ศ. 2548  เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงได้กำหนดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) โดยมีรายละเอียดของโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ และกำหนดการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
                   1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
                             เหตุผลความจำเป็น
                                      เนื่องจากเทศบาลตำบลดอนตรอ มีงบประมาณจำกัด ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ซึ่งมีราคาสูงได้ อีกทั้งการจ่ายขาดเงินสะสม ยังมีหลักเกณฑ์  การจ่ายได้ในบางเรื่อง และไม่สามารถจ่ายเพื่อการนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ จำเป็นต้องของกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดซื้อ               รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
                             วัตถุประสงค์
                                      1.1 เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
                                      1.2 เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
                                             ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที
                   2. สาระสำคัญของโครงการ
                             ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร จำนวน  1 คัน
                   3. ผู้ดำเนินการ
                             เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                   4. สถานที่ที่จะดำเนินการ
                             สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ  เลขที่ 156  หมู่ที่ 3  ตำบลดอนตรอ  อำเภอ               เฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
­/5. ขั้นตอนและ...
 
 
-2-
 
 
                   5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
                             5.1 เทศบาลเสนอโครงการขอกู้เงินตามข้อกำหนด ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน 
                             5.2 เทศบาลจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
                                   ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 20 วัน
                             5.3 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน
                             5.4 เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินระดับจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ
                                   ประมาณ 30 วัน
                             5.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน
                             5.6 ดำเนินการขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน  ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน
                             5.7 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์  ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 90 วัน
                   6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
                             6.1 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร
                                    จำนวน  1 คัน
                             6.2  สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                
                                    ของประชาชนได้ทันท่วงที
                   7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
                             ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งจะต้องนำไปใช้ในการชำระเงินกู้ อาจจะต้องลดงบประมาณส่วนอื่นของเทศบาลลงบ้าง
                             มาตรการป้องกัน  เทศบาลจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการบริการสาธารณะ             ให้ครบถ้วน แต่จะลดงบประมาณในส่วนที่ยังไม่เร่งด่วนไปพลางก่อน
                             ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด
                   8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
                             งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อประมาณ  3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
                   9. ที่มาของเงินที่ใช้ในการดำเนินการ
                             เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) จำนวน
3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
                   10. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
                             เทศบาลตำบลดอนตรอ  จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยการประชาพิจารณ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
/วัน/เดือน/ปี…
 
 
 
-3-
 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม  2559 13.00 – 15.00 น. สนง. เทศบาลตำบลดอนตรอ  
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม  2559 08.00 – 10.00 น. ศาลางู (ซอยสำทำ)  
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม  2559 10.00 – 12.00 น. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลดอนตรอ
 
 
                   11. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์
                             11.1 ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ               
                             11.2 ในวันที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ผู้เข้าร่วมประพิจารณ์ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                   12. กำหนดการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (วิธีประชาพิจารณ์) ต่อโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
                             12.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ พร้อมรับแบบสอบถาม (ถ้ามี) และเปิดเวที              รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)  
                             12.2 พิธีเปิด โดยนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ หรือผู้แทน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
                             12.3 นำเสนอตัวอย่างแบบรูปรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
                             12.4 ลงคะแนนการแสดงประชามติ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
                             12.5 รวบรวมคะแนน และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
                             จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์และลงคะแนนแสดงมติต่อโครงการ    ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน  พ.ศ.  2559
 
                                                    
 
 
                                                                     (นายวัชร   สุขเกื้อ)
                                                               นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ