เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน


มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

                   เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลดอนตรอ เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ วรรค 3  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ ปฎิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาตการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศฉบับนี้


    เอกสารประกอบ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ